top of page

ביטוח לאומי

נכות כללית ושירותים מיוחדים:

כל אדם  מעל גיל  שלושה חודשים עד גיל הפרישה (  67 שנים  לגברים 62   שנים לנשים )  זכאי להגיש תביעה למוסד לביטוח הלאומי לנכות כללית ושירותים מיוחדים והוא יהיה זכאי ,בהתקיים התנאים לקצבת נכות בהתאם לשיעור הנכות שנקבע לו על ידי וועדה רפואית של המוסד לביטוח הלאומי.

הרבה  מאתנו אינם יודעים למצות את זכויותיהם מול המוסד לביטוח לאומי כאשר מדובר בנכויות שאינן נובעות מעבודה. אלא ממחלות , או תאונות  שאינן תאונות עבודה כגון תאונות בית ,תאונות  דרכים וכויב' .

אילו תאונות כולל ביטוח זה?

ביטוח תאונות ילדים ותלמידים כולל בתוכו כל מקרה תאונה, בכל יום מימות השנה ו-24 שעות ביממה. לפעילות במסגרתה נפגע התלמיד לא צריך להיות קשר לפעילות במסגרת בית הספר או הגן. תאונה מוגדרת כאירוע פיזי, חיצוני גלוי ולא צפוי שגרם לנזק. עם זאת, ישנם סוגי תאונות שאינם כלולים במסגרת ביטוח זה והם תאונות דרכים, פגיעות כתוצאה מפעולות איבה או תאונות עבודה. את התביעה ניתן להגיש עד גיל 21 ללא קשר למועד התאונה.

 

מהם המצבים בהם ניתן פיצוי ומהו גובהו?

במסגרת ביטוח תאונות ילדים ותלמידים ישנה התייחסות לשלושה מצבים:
 

  • נכות צמיתה, שהיא נכות קבועה שנגרמה כתוצאה מהפגיעה

  • נכות זמנית, הכרוכה באשפוז והיעדרות מן הלימודים

  • הוצאות רפואיות


חישוב הפיצוי עבור נכות צמיתה נעשה על פי אחוזי הנכות. הפיצוי הבסיסי עבור 100% נכות מגיע לכ- 400,000 ₪. הפיצוי עבור נכות חלקית יחושב באופן יחסי לסכום זה בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו, כאשר המינימום לקבלת פיצוי עבור נכות צמיתה הוא 5% נכות. במצב בו נקבעת נכות חמורה, משמע נכות של 80% ומעלה, יתווסף גם מענק חומרה הכולל 50% נוספים מן הסכום. כך למעשה עבור נכות של 100% יקבל הנפגע פיצוי של 600,000 ₪: 400,000 שהם הבסיס + 50% נוספים.

חישוב הפיצוי עבור נכות זמנית מצב של נכות זמנית מוגדר כמצב בו הגיע מספר ימי מחלה או אי כושר להיקף של 21 ימים מינימום עד לתקופה של חצי שנה. במסגרת נכות זמנית יינתן פיצוי של כ'  94 ₪ ליום אך זאת החל מהיום השישי- חמשת הימים הראשונים מוגדרים כ "השתתפות עצמית".


חישוב עבור אשפוז: עבור כל יום אשפוז זכאי התלמיד ל- 150 ₪.


חישוב החזרי הוצאות: חברת הביטוח מחויבת לספק החזר עבור הוצאות עליהן לא יתקבל החזר במסגרת חוק הבריאות. הסכום המוחזר הוא 10% בלבד מגובה ההוצאה או גובה התגמול לו זכאי הנפגע.

 

איפה אנחנו נכנסים לתמונה?

אמנם החוק מגדיר את המצבים בה זכאי תלמיד להחזר מחברת הביטוח ובאיזה סדר גודל, אך לא תמיד מכירים הורי התלמיד את החוקים באופן יסודי ואת האותיות הקטנות.

bottom of page