top of page

תביעות נזיקין

מומחים בטיפול בתביעות נזיקין

דיני הנזיקין הינם חלק מהמשפט האזרחי הבא להסדיר מקרה בו אדם תובע ממזיק פיצוי בגין נזק שנגרם לו, בין לגופו ובין לרכושו. קשת המקרים הנכללים בדיני הנזיקין הינה רחבה ביותר וחולשת על מגוון של עילות תביעה ונזקים ממוניים ולא ממוניים.

 

ככלל, דיני הנזיקין (למעט תאונות דרכים) קובעים אחריות למזיק בהתקיים שני תנאים עיקריים: האחד – קיומו של נזק מוכח (אשר בדרך כלל יש להוכיחו באמצעות חוות דעת של מומחה בתחום) והשני – קשר סיבתי בין המעשה או המחדל שבגינו אנו תובעים לבין הנזק. לאחר שעברנו את המשוכה הראשונה והוכחנו את אחריות המזיק לנזק שנגרם, עובר הדיון לזירת הפיצוי, שם בוחנים את זכאותו של הניזוק (התובע) לפיצוי בראשי נזק שונים. חשוב לציין כי מאחר וקשת המקרים הינה רחבה ביותר, יש להיוועץ עם עו”ד הבקיא בתחום על מנת לבחון קיומה של עילת תביעה וזכאות לפיצוי.

bottom of page